Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Trafikverket – en modern myndighet

Trafikverkets ambition är att vara en modern myndighet. Men vad innebär det egentligen? Denna fråga stod i centrum i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, som bedrevs vid Södertörns högskola och Stockholms universitet under några år på 2010-talet. Trafikverket betraktades inom ramen för projektet som ”ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos” och som ”en nyckel om man vill förstå förändringar i staten”.

Jag bidrog med språkvetenskaplig kompetens och fokuserade på organisationsidentitet, organisationskultur och varumärke. Bland annat undersökte jag hur mening skapades gemensamt av ledning och medarbetare och hur den konkretiserades (eller inte konkretiserades) i specifika värdeord. Jag undersökte också hur chefer och medarbetare berättade om myndigheten.  

Jag var engagerad i projektet 2015–2016. Projektledare var Bengt Jacobsson, då professor vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, och Göran Sundström, då docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Projektet finansierades av Trafikverket.

 

Publikationer

Rehnberg, Hanna Sofia, 2021. Den mänskliga myndigheten: Foton av människor som resurser i varumärkesbyggande. Scores rapportserie 2021:2. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2019. Trafikverket – en modern samhällsutvecklare eller en talför svensk man? Myndighetsrepresentanter i media. En komparativ analys av mediebild och självpresentation. Statsvetenskaplig tidskrift 121 (2). S. 207–240.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2019. ”Hur ska det märkas att vi har bytt värderingar?” En kritisk analys av ett nyckelord i managementsamhället. I: Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (red.), Svenskans beskrivning 36. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 102.) Uppsala: Uppsala universitet. S. 255–267.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2017. Från dinosaurie till modern myndighet: Fallet Trafikverket – hur medarbetare skapar mening i relation till värdeordet modern. Språk och stil NF 27. S. 189–220.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2017. ”Allt vi säger och gör ska andas vårt löfte”: Begriplighet och varumärkesbyggande i en myndighets strategidokument. I: Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Julia Prentice, Sven Lindström & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29.) Göteborg: Göteborgs universitet. S. 301–313.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2017. På väg: Berättelser om Trafikverket. (Förvaltningsakademins skriftserie 14.) Huddinge: Södertörns högskola.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2017. Kulturbärande ord: Nycklar till verket. I: Bengt Jacobsson & Göran Sundström (red.), En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos. Lund: Studentlitteratur. S. 113–145.