Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Nyhetens behag – om en hybrid genre i offentlig sektor

I det nya medielandskapet tar kommuner, regioner och statliga myndigheter allt oftare rollen som nyhetsproducenter. Förändringen drivs på av flera samverkande trender i samhället: digitalisering, marknadisering, medialisering och det faktum att den professionella journalistiken urholkas när de traditionella mediernas resurser minskar. Detta har lett till att metoder och språkbruk från journalistiken numera används även inom offentlig verksamhet i Sverige.

I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag, tillsammans med organisationsforskaren Maria Grafström, den nyhetsproduktion som på senare år har blivit allt vanligare inom offentlig sektor: Hur kan denna nya genre förstås? Vad innebär den för synen på journalistik och organisationskommunikation – och gränserna däremellan? Hur förändras journalistens och kommunikatörens roller och yrkesidentiteter? Hur påverkas det offentliga samtalet och – i förlängningen – demokratin?

Forskningsprojektet, som pågått sedan hösten 2017, är förlagt till Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet. Huvudfinansiär är Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning.

Läs mer om projektet Offentliga organisationer som nyhetsproducenter

 

Publikationer

Grafström, Maria & Hanna Sofia Rehnberg, 2022. Från informerande till intresseväckande: Journalistiska metod och format i kommunal kommunikation. Scores rapportserie 2022:3. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Grafström, Maria & Hanna Sofia Rehnberg, 2022. Newsworthiness as a governing principle in public sector communication. Media & Communication 10 (1). S. 88–98.

Rehnberg, Hanna Sofia & Maria Grafström, 2020. Using counter-narrative to defend a master narrative: Discursive struggles reorganizing the media landscape. I: Klarissa Lueg & Marianne Wolff Lundholt (red.), Routledge handbook of counter-narratives. Abingdon: Routledge. S. 209–221. [finns ej fritt tillgänglig]

Rehnberg, Hanna Sofia & Maria Grafström, 2020. Uppluckrade gränser – kommunikatören som journalist? I: Elin Gardeström & Hanna Sofia Rehnberg (red.), Vad är journalistik? En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola. Huddinge: Avdelningen för journalistik, Södertörns högskola. S. 27–39. Tillgänglig:

Grafström, Maria & Hanna Sofia Rehnberg, 2019. Public organisations as new producers – an odd species in the local media landscape. Nordicom Review 40 (S2). S. 85–100.